90چراباطری ریموت درب برقیمون زود تموم میشه

90چراباطری ریموت درب برقیمون زود تموم میشه؟