69 قرار داد کرکره رو چطور بنویسیم

69 قرار داد درب کرکره برقی رو چطور بنویسیم؟