روش نوشتن فاکتور کرکره برقی

چطور فاکتور کرکره برقی رو بنویسیم؟