59 ست کردن ریموت در سه سوت

59 ست کردن ریموت در سه سوت انجام می شود؟