127سه ظلم نصاب به خودش

127سه ظلم نصاب به خودش جی هست؟