41 رعد وبرق معضل یا رحمت

41 رعد وبرق معضل یا رحمت است.کدوم؟