134 هفت دلیل که باید درب برقی بازویی حداقل سالی یکبار سرویس بشه

هفت دلیل که باید درب برقی بازویی حداقل سالی یکبار سرویس بشه چیست؟سرویس سالیانه واجبه؟