110سوکت زدن موتورساید

110سوکت زدن موتورساید-چطور سوکت برق موتور ساید رو عوض کنیم؟