66 درب بازویی هلی

66 درب بازویی هلی چه دری هست خب؟