112 ده دلیل صدای درب کرکره

112 ده دلیل که درب کرکره صدا میده چی هست؟