105 محاسبه ی توپ کرکره

105 محاسبه ی توپ کرکره چکونه انجام می شود؟