74 تکنسین دزده یا تعمیر کار

74 تکنسین درب برقی دزده یا تعمیر کار درب برقی دزده؟