38 جاقفلی برا درب کرکره بگذاریم یا نگذاریم

38 جاقفلی برا درب کرکره بگذاریم یا نگذاریم .چه کنیم