58 تکنسین درب اتوماتیک یا دزد

58 تکنسین درب اتوماتیک یا دزد.کدومش؟