109بحث تفاوت ها(یراق الات درب کرکره)

109بحث تفاوت ها(یراق الات درب کرکره)یراق الات درب کرکره چه چیزهایی هستند وتفاوتشون در چی هست؟