درب کرکره مون66 صدای خروس میده.چرا؟

درب کرکره مون66 صدای خروس میده.چرا؟ادامه رو تا اخرببینید