129بامشتری قرارداد نبستم.چه کنم؟

بامشتری قرارداد نبستم.چه کار کنم؟