83مقایسه قیمت درب فلزی با کرکره برقی

83مقایسه قیمت درب فلزی با کرکره برقی.کدوم مناسب تر هست؟