56 مظلوم تر از تکنسین درب اتوماتیک

56 مظلوم تر از تکنسین درب اتوماتیک.هست؟