32 انتخاب وزن موتور

چطوروزن موتور را انتخاب کنیم(کیلوکش)