53 چرا درب کرکره قبل از رسیدن به کف بر میگرده بالا

53 چرا درب کرکره قبل از رسیدن به کف بر میگرده بالا.به نظرتون ایرادش چیه؟