52 چرا درب کرکره بدون برق پایین میاد یواش یواش

52 چرا درب کرکره بدون برق پایین میاد یواش یواش.