چرا پولدار نمیشیم؟چرا ثروتمند نمیشیم؟

بدون تلاش به هیچ جا نمیرسیم و موفقیت در گرو تلاش است.چرا پولدار نمیشیم؟چرا ثروتمند نمیشیم؟درب برقی خرم ابادی