بالابردن عمر موتور با استفاده صحیح از زنجیر خلاص کن

چگونه بالابردن عمر موتور با استفاده صحیح از زنجیر خلاص کن.