36 چرا درب برقی بسته نمیشه

36 چرا درب برقی بسته نمیشه؟دلایل بسته نشدن درب برقی چی هست؟