131کابل مناسب برا برق موتور کرکره

کابل مناسب برا برق موتور کرکره چه کابلی است؟