23سرعت درب کرکره

23سرعت درب کرکره قابل افزایش هست یا خیر؟