67 زنبور درب برقی رو بکشید.

67 زنبور درب برقی رو بکشید.کشتن کار درستی هست؟