104 امنیت درب بازویی

104 امنیت درب بازویی چقدر است؟