24لیبل درب کرکره رو بکنیم یا نکنیم

24لیبل درب کرکره رو بکنیم یا نکنیم .اگر نکنیم چه اتفاقی می افتد؟