26چرا کرکره توو ریل گیر میکنه

26چرا کرکره توو ریل گیر میکنه.دلیل گیر کردنش