119نه به کرکره بیرون بازشو(درب برقی خرم ابادی)

119نه به کرکره بیرون بازشو-کرکره رول بیرون نزنیم