96نصب لوله پولیکابرای نماکار

96نصب لوله پولیکابرای نماکار در درب بازویی.