80نقش فلشر درب برقی

80نقش فلشر درب برقی چیست وچرا دریک رنگ نصب می شود؟