37 چرا درب کرکره دک میزنه

37 چرا درب کرکره دک میزنه؟دلایل دک زدن درب کرکره چیست؟