149صنف درب اتوماتیک بی انصافن(درب برقی خرم ابادی)

ایا بچه های صنف درب برقی بی انصافن؟