اگر تلاش نکنی به هیچ چیز نمی رسی

اگر تلاش نکنی نه پول به دست میاری نه به جایی میرسی.خواستن توانستن است ومادر مهارت ها تمرین وتکرار هست