160سیم پیچ موتورمون الومینیوم هست یا مس

راز مخفی داخل موتور های درب کرکره ای