کرونا اتوماتیک

کرونا ودرب اتوماتیک-تکنسین های درب اتوماتیک در زمان کرونا چه کمکی به جامعه می توانند بکنند؟