106بحث تفاوت ها(تیغه ها)

106بحث تفاوت ها(تیغه ها) در درب کرکره تیغه های ان چه تفاوتی با هم دارند؟