143به چهار دلیل مغازه شما رو دزد میزنه

به چهار دلیل مغازه شما رو دزد میزنه.چه کارکنیم؟