64 چرا خلاص کن جک بازویی راحت نمی چرخه؟

64 چرا خلاص کن جک بازویی راحت نمی چرخه؟چرا؟