82درب کرکره داره میاد روو ماشینم چه کنم؟

82درب کرکره داره میاد روو ماشینم چه کنم؟نباید بشینم نگاه کنم.ادامه رو ببینید.