46 مشتری برای یکبار یا دایمی

46 مشتری برای یکبار یا دایمی-مشتری مداری