55جن ها نمیزارن درب بسته بشه

555جن ها نمیزارن درب بسته بشه.