51 چرا درب برقیمون ظهرهای تابستون بسته نمیشه؟

51 چرا درب برقیمون ظهرهای تابستون بسته نمیشه؟.