9-تفلون بلبرینگ9

9-تفلون بلبرینگ یا راهنمای تیغه که برای خراب نشدن لبه ی تیغه ها وبالارفتن سرعت کرکره و...استفاده می شود.