79رمز وراز چشمی درب برقی

79رمز وراز چشمی درب برقی چیست وهدف از نصب ان چیست؟